موضوع جستجو: مالیات - ۱۱ مورد پیدا شد

۱ . صحفه اصلي : اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی پیگیری
۲ . خدمات حسابداری مالياتي : اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود 2-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی. 3-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه 4-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی 5-پیگیری اعتراض مالیاتی
۳ . خدمات شرکت-مدیرمالی : در حیطه مدیرت مالی بطور کلی در موارد زیر می توان خدمات ارائه کرد :   بررسی دقیق و انجام کلیه امور مالیاتی شرکتها و اشخاص    مشاوره مالی و مالیاتی    نظارت و کنترل
۴ . اخبار : می کنند. حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد قوانین مالیاتی حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی
۵ . خدمات مشاوره اي مالياتي : از تشخیص مالیات به صورت علی الراس   مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی   مالیات تکلیفی   مالیات بر درآمد اجاره   مالیات بر حقوق   مالیات بر ارزش افزوده   صورت معاملات خرید وفروش فصلی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای
۶ . مشاوره مالي : با دادن مالیات این مهم را جامعه عمل بپوشاند. البته این موضوع مسئله ای دو طرفه بود که نیازمند پاسخگویی مناسب دولت نیز می باشد.مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاوره،مالیات،مالی،خدمات،حسابداری،حسابرس در حال حاضر سهم بیشتری
۷ . سوابق کاری - خدمات مالیاتی : خدمات مالیاتی:   1) شرکت تولیدی درب ضدسرقت   2) شرکت تولیدی نان صنعتی   3) شرکت تولید مرغ و جوجه   4) شرکت تولیدی کانکس   5) شرکتهای پیمانکاری    
۸ . خدمات حسابداری : 1: مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری 2: انجام کدگزاری حسابها در نرم افزارهای حسابداری بر حسب نیاز 3: آموزش حسابداری به صورت تئوری و عملی
۹ . خدمات حسابداری : 1: مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری 2: انجام کدگزاری حسابها در نرم افزارهای حسابداری بر حسب نیاز 3: آموزش حسابداری به صورت تئوری و عملی
۱۰ . مدیریت مالی :