موضوع جستجو: دفاتر - ۵ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . صحفه اصلي : نقد) و دفاتر قانونی       خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات
۳ . خدمات مشاوره اي مالياتي : و تحریر دفاتر قانونی نظارت بر حسابداری واحدهای تجاری در خصوص انطباق آن با استانداردهای حسابداری برقراری دوره های مختلف حسابداری برای کارکنان واحدهای تجاری با هدف ارتقا سطح دانش و استفاده
۴ . مشاوره مالي : نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل
۵ . و تحریر دفاتر :