موضوع جستجو: اظهارنامه - ۹ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . صحفه اصلي : و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه حضور در جلسات
۳ . خدمات حسابداری مالياتي : 1-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود 2-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی. 3-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه 4-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی 5-پیگیری
۴ . مشاوره مالي : و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف 
۵ . اظهارنامه :
۶ . مدیریت مالی :
۷ . حسابرسی :
۸ . حسابداری :
۹ . بستن سال مالی و تحریر دفاتر :