موضوع جستجو: ارزش افزوده - ۷ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . صحفه اصلي : حقوق مالیات بر ارزش افزوده صورت معاملات خرید وفروش فصلی
۳ . خدمات حسابداری مالياتي : 1-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود 2-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی. 3-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه 4-حضور در جلسات
۴ . اخبار : مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد قوانین مالیاتی حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی وغیر مالی توجه می گردد و بررسی نتایج
۵ . خدمات مشاوره اي مالياتي : حقوق   مالیات بر ارزش افزوده   صورت معاملات خرید وفروش فصلی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مشتریان روند توسعه شرکت ها با شیب زیادی در حال افزایش است. همچنین با توسعه کمی وکیفی
۶ . مشاوره مالي : حقوق مالیات بر ارزش افزوده
۷ . اظهارنامه :