در حیطه مدیرت مالی بطور کلی در موارد زیر می توان خدمات ارائه کرد :