خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مشتریان روند توسعه شرکت ها با شیب زیادی در حال افزایش است. همچنین با توسعه کمی وکیفی واحد های تجاری قوانین نیز در حال افزایش است که این قوانین علاوه بر نظامند کردن امور تجاری منجر به ایجاد هزینه برای واحد های تجاری نیز شده است. درکشور ما مدیران واحد های تجاری علاوه بر صرف هزینه های بالا برای پاسخگویی به قوانین وضع شده با عدم آگاهی مناسب ازآن موجبات ضرر وزیان خود را فراهم نموده و حتی از مزایای واحد های اداری ومالی خود که برای پاسخگویی به قوانین ایجاد شده اند، بهره ای نمی برند. آیا می خواهید با یک تیر همه ی نشانه ها را بزنید؟

خدمات کالایی است که دیده نمی شود.کیفیت آن تا انجام نشود قابل بررسی نیست. بنابراین در حوزه خدمات به افراد حرفه ای باید اعتماد نمود. هزینه های کمتر همیشه منجر به ارائه خدمات برتر نبوده وهمیشه شکاف قیمت ها قابل تامل است.خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب

خدمات مالی حساب پردازان  به دو دسته خدمات مشاوره ای و خدمات اجرایی تقسیم می گردد:

خدمات اجرايي

خدمات مشاوره اي

انجام خدمات مشاوره ای در خصوص کلیه امور حسابداری از خرید نرم افزار تا تحریر دفاتر قانونی

بودجه بندی و ارائه بهترین راهکار جهت استفاده اثربخش و کارا همراه با صرفه اقتصادی از منابع

مشاوره در خصوص میزان سرمایه گذاری منابع واحد تجاری در حوزه های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی

مشاوره در خصوص تنظیم یا اصلاح فرآیندهای داخلی واحد تجاری

مشاوره در خصوص چگونگی برقراری کنترل های داخلی در واحد تجاری

مشاوره در خصوص تامین مالی واحد تجاری از طریق منابع داخل و خارج واحد تجاری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مالی

خدمات مشاوره مدیریت در خصوص ایجاد ساختار سازمانی، هویت سازمانی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص افزایش درآمد واحدهای تجاری

خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب